بيــــــــان (فيروس كورونا)

Communiqué

(Coronavirus)

تتابع سفارة الجزائر بوارسو عن كثب تطور إنتشار داء فيروس كورونا، و تولي أهمية كبرى للحفاظ على صحة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في بولندا و دول البلطيق (إستونيا، لتونيا و لتوانيا). و عليه، تدعوهم إلى احترام التعليمات و الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات المحلية كما ترجو منهم موافاتها بكل معلومة مفيدة بهذا الشأن

وارسو، يوم 12 مارس 2020

L’Ambassade d’Algérie à Varsovie suit de près l’évolution de la propagation du Coronavirus et attache une grande importance à la préservation de la santé des membres de la Communauté Nationale établis en Pologne et dans les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Elle les exhorte à respecter les consignes de précaution et de prévention qui leurs sont données par les autorités locales et les invite à lui communiquer toutes informations utiles à ce sujet.

Varsovie, le 12 mars 2020

بيــــــــان

عملا بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي إتخذتها كل من السلطات المحلية والسلطات الجزائرية للحد من إنتشار داء فيروس كورونا، توصي سفارة الجزائر بوارسو أعضاء الجالية الوطنية و شركائها في بولندا وإستونيا ولتونيا ولتوانيا بتوخي الحذر و الحضور إلى مصالحها إلا في الحالات العاجلة

و تبقى السفارة صاغية لكل استفسار أو لطلب معلومة إضافية بهذا الخصوص

وارسو، يوم 19 مارس 2020

Communiqué

Dans le cadre des mesures prises par les autorités locales et par les autorités algériennes en vue de limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus, l’Ambassade recommande aux membres de la Communauté Nationale et ses partenaires polonais, estoniens, lettons et lituaniens, de faire preuve d’une plus grande prudence et de limiter leurs visites à ses services uniquement aux cas urgents.

Toujours à l’écoute, l’Ambassade reste joignable pour toute information complémentaire à ce sujet.

Varsovie, le 19 mars 2020

بيان حول تحيين البيانات الشخصية الخاصة بالجالية الجزائرية و بالكفاءات الوطنية المقيمة في بولندا و دول البلطيق (إستونيا، لتونيا ، لتوانيا)

في إطار السياسة الوطنية تجاه الجالية الوطنية بالخارج بصفة عامة و الكفاءات الوطنية بصفة خاصة، و بغرض تحسين خدمتهم و التقرب منهم ، تنهي سفارة الجزائر بوارسو عن إنطلاق عملية تحيين المعلومات الخاصة بأفراد الجالية الوطنية المقيمة في بولندا و دول البلطيق (إستونيا، لتونيا ، لتوانيا). و عليه، تدعو السفارة كافة المواطنين المعنيين، سواء المسجلين منهم أو الذين يسعون للتسجيل، إلى موافاتها بكل وسائل الإعلام المتاحة، ببياناتهم الجديدة (عنوان الإقامة، رقم الهاتف، العنوان الإلكتروني....إلخ). كما تسعى السفارة، من خلال هذه العملية ، إلى إحصاء الإطارات الوطنية (بما فيهم الباحثون و الأساتذة الجامعيون و الأطباء و رجال الأعمال ،...إلخ)، و تدعو المواطنين المعنيين إلى تسجيل أنفسهم ضمن هذه الفئة لديها . الإستمارات الخاصة بهذه العملية متوفرة على مستوى السفارة و على موقعها الإلكتروني. وتغتنم السفارة هذه المناسبة لتؤكد أنها تبقى صاغية لأفراد الجالية الوطنية و ساعية لتحسين خدماتها، كما تدعو كل واحد منهم للمساهمة في الحفاظ على الصورة الحسنة للجزائر بما يعزز علاقات الصداقة و التعاون مع بولندا و دول البلطيق

وارسو، يوم 16 مارس 2020

Communiqué relatif à la mise à jour des coordonnées des membres de la Communauté et des compétences Nationales algériennes établies en Pologne et dans les trois pays baltes de couverture (Estonie, Lettonie et Lituanie)

Dans le cadre de la politique nationale menée en direction de la Communauté Nationale établie à l’étranger, en général ; et des Compétences Nationales algériennes, en particulier, l’Ambassade d’Algérie à Varsovie a le plaisir d’informer que dans le souci de mieux servir et de se rapprocher davantage des Compatriotes, elle lance une opération de mise à jour des données disponibles à son niveau. A cet effet, elle invite l’ensemble des Ressortissant(e)s algériens, relevant de sa compétence territoriale, qu’ils soient immatriculés ou en voie de l’être, à lui communiquer, par tous les moyens possibles, leurs nouvelles coordonnées (résidence, numéro de téléphone portable, adresse portable, e-mail etc). A travers cette même opération, l’Ambassade vise également à recenser les Compétences Nationales (chercheurs, enseignants universitaires, médecins, homme d’affaires et autres cadres), et invite les citoyens concernés à se faire connaitre en tant que tels. Les imprimés afférents à cette opération sont disponibles au siège et sur le site de l’Ambassade. L’Ambassade saisi cette occasion pour réaffirmer qu’elle demeure à l’écoute et au service des membres de la Communauté Nationale, tout en les exhortant à contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la préservation de l’image de marque de l’Algérie et au renforcement des liens d’amitié et de coopération avec les pays de résidence.

Varsovie, 16 mars 2020

Komunikat w sprawie aktualizacji danych członków Wspólnoty Algierskiej oraz Algierskich Przedstawicieli Zawodów o Wysokich Kwalifikacjach w Polsce i w trzech krajach bałtyckich objętych akredytacją (Estonia, Łotwa, Litwa)

W ramach polityki władz Algierii realizowanej na rzecz Algierskiej Wspólnoty Narodowej na obczyźnie w ujęciu ogólnym oraz w stosunku do Algierskich Przedstawicieli Zawodów o Wysokich Kwalifikacjach w szczególności, Ambasada Algierii w Warszawie ma przyjemność poinformować, iż w trosce o jakość obsługi oraz celem lepszego dotarcia do swych Rodaków, rozpoczyna procedurę aktualizacji danych, które są w jej posiadaniu. W związku z tym Ambasada zachęca wszystkich Obywateli Algierskich przebywających w krajach leżących w jej kompetencjach (Polska oraz kraje bałtyckie) już zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji, do przekazywania jej wszelkimi możliwymi sposobami ich nowych danych kontaktowych (adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, adresu do korespondencji, e-mai, itd.). Poprzez rzeczoną procedurę Ambasada ma również zamiar dokonać spisu Algierskich Przedstawicieli Zawodów o Wysokich Kwalifikacjach (badacze naukowi, wykładowcy uniwersyteccy, lekarze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele innych profesji) i zachęca osoby, których to dotyczy, do ujawnienia się Ambasadzie. Odpowiednie druki służące do przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się w siedzibie Ambasady oraz są do pobrania na stronie internetowej misji. Ambasada korzysta z tej okazji by jeszcze raz Państwa zapewnić o swojej gotowości do wysłuchania i służenia członkom Algierskiej Wspólnoty Narodowej, zachęcając ich zarazem do przyczyniania się, każdy w swoim zakresie, do utrzymania pozytywnego wizerunku Algierii oraz do wzmacniana więzi przyjaźni i współpracy z krajami pobytu.

Warszawa, dnia 16 marca 2020

COMMUNIQUE

LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLIC (LPP) DESTINES A LA COMMUNAUTE ALGERIENNE ETABLIE A L'ETRANGER (lire)

MESURES DE FACILITATION ET D'INCITATION POUR ENCOURAGER NOS RESSORTISSANTS A INVESTIR EN ALGERIE (lire)

Programme

     

Communiqué - بلاغ

الموقع: في طور التحديث و التحسين

site : mise à jour du site en cours

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

   
Copyright © Ambassade d'Algérie A Varsovie, ul. Ignacego Krasickiego 10, 02-628 Warszawa
Téléphone : + 48226175855 Fax : + 48226160081 E-mail : warsaw@algerianembassy.pl / consular@algerianembassy.pl